Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderator: AMO Berg

Brukeravatar
Stein Knutsen
Innlegg: 788
Registrert: 27 jan 2010 10:28
Sted: Høvåg

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Stein Knutsen »

Som mange nevner så må vi håpe at selger kommer på banen med eventuell historikk
Uproblematisk gitt at selger har opptrådt i beste hensikt skulle jeg mene
Hva viste Auksjonshuset om denne mynten ?
De bemerker Årstall ikke rapportert noe som kanskje burde utløse ytterlige
undersøkelser eventuelt innhente Norsk kompetanse
Om så er gjort er vel heller tvilsomt gitt myntens salgsestimat.
Nå ble jo mynten solgt for en saftig sum uansett så noen har trolig
vært informert om auksjonen i forkant.
Noe som kanskje kan være ganske så interessant i seg selv
Hobby numismatiker på evig jakt etter ny kunnskap og viten
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Dette er vel et eksempel på hva mange myntsamlere drømmer om, å komme over et attraktivt eksemplar til en billig penge. Det var et eksempel på asymmetri i informasjon mellom selger og kjøper, og normalt ville man vel sagt at bruk av et auksjonshus burde gi en slags garanti mot denne asymmetrien. I dette tilfellet gjorde auksjonshuset ikke det i utgangspunktet, men markedet tok seg av saken likevel.

Det er åpenbart ikke alle auksjonshus i utlandet som er oppdatert på temperaturen i det norske myntmarkedet til enhver tid. Fordelen for selgeren i dette tilfellet var at det er mange som er på utkikk etter norske mynter i utenlandske auksjoner for tiden. Personlig har jeg ikke hatt særlig hell med meg på den fronten. Jeg har inntrykk av at prisene på norske mynter i de internasjonale auksjonshusene jeg har oversikt over er minst like høye som prisene vi har ved de nordiske auksjonene.

Dessverre ser det ikke ut til at det foreløpig finnes dokumentasjon på denne mynten lengre tilbake enn midten av 1950-tallet, som antydet på lappen som fulgte med mynten og er avbildet i artikkelen til Märcher (tilgjengelig her: https://numismatik.dk/wp-content/upload ... 2019_4.pdf).
Brukeravatar
Stein Knutsen
Innlegg: 788
Registrert: 27 jan 2010 10:28
Sted: Høvåg

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Stein Knutsen »

Vel det jeg mener er om noen har prøvd å grave litt dypere her eller
bare konkludert med at denne unike mynten stammer fra en gammel
Fransk samling.
Det gjør den trolig helt sikkert også men i teorien er det jo mulig å indikere
at en mynt tilhører en gammel samling men et bilde av en etikett beviser egentlig
ingenting.
Her burde man prøve å spore fakta om denne Franske familien så langt det lar seg gjøre
Hobby numismatiker på evig jakt etter ny kunnskap og viten
Brukeravatar
AMO Berg
Proveniensentusiast
Innlegg: 2642
Registrert: 29 mar 2009 21:24
Sted: Stjørdal

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av AMO Berg »

Auksjonshuset er sikkert villig til å hilse selger fra myntens nye eier og spørre om vedkommende kan fortelle mer om myntens historie, ev. formidle direkte kontakt mellom partene. Men dette har sikkert allerede blitt tenkt på.
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Kjøper av mynten opplyser at han har undersøkt så godt som det lar seg gjøre! Den som ønsker å komme nærmere svaret på mysteriet må nok søke i andre retninger. Kanskje finnes det fremdeles spor etter mynten i arkivene. Personlig har jeg et lite håp om at det kan være mulig å finne noe i Myntkabinettets arkiver.
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Kom på en litt artig "fun fact"!

Pregningene av 1 og 1/2 spd i 1825 gjør at dette året blir en veldig god (uslåelig?) kandidat til året med flest pregede norske mynter: Til sammen 8 forskjellige! Hvorav seks av var ment for sirkulasjon.
Brukeravatar
Stein Knutsen
Innlegg: 788
Registrert: 27 jan 2010 10:28
Sted: Høvåg

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Stein Knutsen »

Tok en nærmere titt på denne etiketten som fulgte med mynten og
må si at den virker veldig pen og gir inntrykk av å være proft utført
Vedkomne som sto bak denne beskrivelsen viste hva han eller hun hadde
Henvisning til litteratur er også interessant det står D 240 V
Dette er Dav 240 men jommen om jeg vet hva V skal bety
Det ser nesten litt ut for meg som lignende etiketter du ser på gallerier og i off. samlinger
Hobby numismatiker på evig jakt etter ny kunnskap og viten
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

En liten oppfølgning av "påskemysteriet"!

I Langbergs avhandling (referanse tidligere i denne tråden) finnes det en oversikt over norske myntpregninger på s. 32. Da jeg så litt nærmere på denne oversikten oppdaget jeg at han registrerte pregning av 1/2 speciedaler for 1825! Dette viser seg med andre ord å være korrekt. På den annen side fikk han ikke med seg 1 skillingen for samme år, og heller ikke 1 speciedaleren, og det er en god del annet som ikke stemmer, særlig pregningene i 1826.

Angående "fun fact" innlegget mitt, så skylder jeg kanskje å gjøre oppmerksom på at man hadde noen myntutgivelser på 1600-tallet som omfattet langt flere myntsorter enn de som ble preget i 1825, rekorden ser ut til å være 11 (første år med dette antallet: 1643). Men dette var jo under myntunionen med Danmark, så det teller vel ikke(?) Det må vel også bemerkes at det finnes flere myntutgivelser av 8 mynter i moderne tid, men så vidt jeg kan regne meg til er det kun tangeringer av "rekorden".
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Som lovet publiserer jeg her innholdet i de dokumentene som ligger til grunn for mine konklusjoner om mynter og medaljer som ligger under Slottets grunnsten. Det er underholdende lesning som gir et godt bilde av det som foregikk på Mynten i to hektiske måneder høsten 1825. Forhåpentligvis vil det inspirere andre til å ta seg en tur til arkivet på Kongsberg for å fremskaffe mer informasjon om Mynten i denne tidsperioden (se egen tråd om pregning av mynter)! Jeg håper at det også inspirerer til å dele slik informasjon her på forumet!

En artikkel jeg har skrevet om speciedaleren, grunnstenen og tilgrensende temaer kommer om ikke så lenge i NNUM.

Journalen: Innkomne saker 9/8-1825:
«Ditto (= «Finants Departementet») behøver et med mueligste Omhyggelighed udpræget Exemplar af en Heelspecie, Halvspecie, 24 Skilling og 8te Skilling, /:de sidste af det foreslaaede nye Præg:/ alle med Aarstallet 1825: hvilke inden 14te Dage maa indsendes. – Ligeledes ønskes udpræget i Guld og indsendt et saa smukt Exemplar som muligt af den i 1818 slagne Kronings=Medaille, og hvis flere Medailler med Hans nu regjerende Maiestæts Brystbillede have været slaaet ved Mynten, da et Exemplar i Sølv deraf. – Samtlige kunne passere til Udgivt i Myntregnskabet mod Fremlæggelse af denne Ordre. – ».

Kopibøker den 13/8-1825:
«Til Myntmester Kruse
Directionen har modtaget det Kongelige Finants Departements Skrivelse af 9de d: M: saalydende:
Departementet etc: JNo 698, angaaende at indsende inden 14 Dage et med mueligste Omhyggelighed udpræget Exemplar i Guld af Kronings Medaillen og et Do i Sølv af af andre med Kongens Brystbillede prægede Medailler samt af hele, halve, 1/5 og 1/15 Deels Species. -
Ved at communicere dette, sckulle Directionen herved have Herr Myntmesteren anmodet om behagelig at føie den fornødne Anstalt til Udførelsen af Departementets Forlangende; og sckulle man tillige melde at Departementet Dags Dato er anmodet om at hidsende det til Kronings Medaillen fornødne Guld. – ».

Kopibøker den 13/8-1825:
«Til Finants Departementet
Directionen sckulle ikke undlade herved ærbødigst at indberette at de i det høie Departements Skrivelse af 9d d: M: forlangte Sølvmynter tilligemed et Exemplar i Sølv af Medaillen for Borgerdaad, sckal blive færdige og indsendte til den bestemte Tid. Til et Exemplar i Guld af Kronings Medaillen er her ikke saa fiint Guld at faae som behøves, og sckal det fiingjøres vil formegen Tid medgaae. Kunde det høie Departement derimod see sig i Stand til at hidsende med første eller anden Post 5 Lod af hollandske eller danske Specier Ducater der just have den Fiinhed som er befalet for Medailler, da ville ogsaa Kronings Medaillen kunne blive færdig til bestemt Tid. – Vel behøves ikke 5 Lod til Medaillen men formedelst Vanskeligheden ved at smelte valtse ets til een eeneste Plade kan Massen ikke være mindre og det som bliver tilovers sckal med Medaillen blive tilbagesendt. – ».

Journalen: Innkomne saker 19/8-1825:
«Finants Departementet sender 10 Stk Louisdorer i Steden for de i Directionens Skrivelse af 13de d: M: forlangte 5 Lod hollandske eller danske Speciedaler, til deraf at lade mynte det begjærte 1 Exemplar af Kroningsmedaillen, som udmyntes til samme Gehalt som Louisdor».

Journalen: Resolusjon ekspedert og referert 22/8-1825:
«Tilstillet Myntmesteren med Ordre til Udmyntning, og tillige at mynte dobbelte Exemplarer af hele, halve, femtedeels og femtendedeels Specier, for deraf at indsende det ene Exemplar til Universitetet».

Kopibøker den 22/8-1825:
«Til Myntmester Kruse
Det Kongelige Finants Departements Skrivelse af 9de d: M: communiceret Herr Myntmesteren I Forbindelse med Directionens Skrivelse af 13 d: M: fremkommer hermed 10 Stk Lousdouer som hidsendte fra det Kongelige Finants Departement med Authorisation til at lade den i forbemeldte Skrivelse ommeldte Kroningsmedaille udmynte af den Gehalt som disse indeholde.
Directionen forventer saaledes de i forbemeldte det høie Departements Skrivelse af 9de d: M: anmeldte Medailler og Mynter saa hastig som mueligt ind=(fol. 181b) indsendte.
Ifølge § 9 i Myntmesterens Instruction bliver ligeledes at udmynte og indsende et exemplar af hele og halve Specier samt af Rigsorter og Otteskillinger af det nye Præg til Indsendelse til Collegium Accademicum. – ».

Journalen: Resolusjon ekspedert 1/9- og referert 3/9-1825:
«Kronings medaillen samt Medaillen for Borgerdaad, den første af Guld den anden af Sølv tilligemed de forlangte Mynter og 4 stk Louid’orer, indsendes til Departementet».

Journalen: Innkomne saker 5/9-1825:
«Finants Departementet oversender 4 stk Louisd’orer og 24 Stk Tigyldenstykker til Udprægning af 4 Stk Kroningsmedailler, som maa indsendes snarest mueligt».

Journalen: Resolusjon ekspedert til «Dep:» 8/9- og «Kr.» 12/9-1825, samt referert 10/9-1825:
«Departementet er allerede med forrige Post underrettet om Modtagelsen og Myntmesteren tillægger Ordre om Udmyntningen».

Kopibøker den 8/9-1825:
«Til Finants Departementet
Directionen erkjender herved at have modtaget 4 Stk Louisd’orer og 24 Stk Tigyldens Stykker og skal der strax blive begyndt med Udprægningen deraf til 4 Stk Kroningsmedailler.

Kopibøker den 12/9-1825:
«Til Myntmester Kruse
af de allerede til Mynten leverede 4 stk Louisd’orer og 24 Stk 10 Gulden Stykker skal der efter Finants Departementets Ordre af 5te d: M: udmyntes 4 stk Kroningsmedailler som Herr Myntmester ville behage at besørge saa næt og hastig som mueligt».

Kopibøker den 17/9-1825:
«Til Finants Departement
Herved har Directionen den Ære at fremsende 4 stk Kroningsmedailler i Guld og 13 stk 10 Guldens Stykker som ere tilovers af de hidsendte 24 stk. For det øvrige Guld sckal blive aflagt Rigtighed naar det er renset. – Medaillerne sckulle allerede have været indsendte, men man har omsmeltet Dem flere Gange de her mislykkedes under Prægningen. Nu ere de saa smukke som de her kan faaes. –
Da Capitain Müller reiser til Christiania giver man sig den Friehed at sende Medaillerne med ham da det høie Departement med ham vil kunne have dem 2de Dage forinden med Posten».
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Her kommer versjon 3 av sjeldenhetsoversikten. Den er oppdatert med omsetninger for første halvår 2021, alle årganger av NNUM-auksjoner mellom 1936 og 1946 (slik at nå dekkes så og si alle auksjonene fram til 1993) samt Bruuns dublettsamling.

Antallet omsetninger jeg har registrert har nå kommet opp i 2509. En god del av økningen fra sist kommer av at jeg har tatt med 2 sk 1834 med 107 omsetninger. Denne mynten ville nok hatt et noe høyere omsetningstall dersom jeg hadde foretatt en like omfattende kartlegging av den som av alle de andre myntene.

For de åtte sjeldneste myntene har jeg ført opp antall kjente eksemplarer i henhold til Norges mynter 1814-2020. For resten av myntene har jeg brukt opplagstallene som Jørn Kristian Larsen oppgir i Norges mynter 1814-2014. Jeg har imidlertid gjort noen unntak. Jeg har brukt opplagstallene til Rønning for 1spd 1867 og 1spd 1868, og jeg har også oppført ? der de oppgitte opplagstall åpenbart er feil (2sk 1834 og 24sk 1834). Også de myntene som mangler opplagstall er markert med ?.

Rangeringen av myntene etterfølges av rangeringen i henholdsvis 2. og 1. versjon av listen. Dermed er det lett å se hvordan myntene har flyttet seg rangeringsmessig mellom de tre versjonene. De største endringene har skjedd for følgende mynter:
½sp 1819 har falt ned til sammen 7 plasser
24sk 1825 har falt ned til sammen 6 plasser
24sk 1836 har falt ned til sammen 5 plasser
24sk 1835 og ½sp 1855 har falt ned til sammen 4 plasser
1sp 1835stj og ½sp 1873 har steget til sammen 4 plasser

Her kommer listen!
1)(1,1) 24sk 1831 (1 eks.) oms. 3
2)(1,1) ½spd 1835 * (2 eks.) oms. 4
3)(3,3) 1spd 1861 B (3 eks.) oms. 6
4)(4,4) 1sk 1834 (9 eks.) oms. 11
5)(6,6) ½spd 1861 B (4 eks.) oms. 12
6)(7,7) 24sk 1861 (4 eks.) oms. 13
6)(5,4) ½spd 1861 (4 eks.) oms. 13
8)(8,8) ½spd 1865 (9 eks.) oms. 18
9)(9,9) 1spd 1826 M (oppl. ?) oms. 20
10)(12,11) ½spd 1831 (oppl. 9034) oms. 25
11)(14,14) ½spd 1830 (oppl. 8000) oms. 26
12)(10,11) 24sk 1833 (oppl. 2258) oms. 27
12)(16,15) 1spd 1833 (oppl. ?) oms. 27
14)(10,11) ½spd 1829 (oppl. 5165) oms. 28
15)(12,10) 24sk 1836 (oppl. 2500) oms. 29
16)(15,15) ½spd 1833 (oppl. 1520) oms. 30
17)(18,20) 1sk 1828 (oppl. 38400) oms. 33
18)(17,17) 12sk 1861 (oppl. 2500) oms. 35
19)(19,17) ½spd 1832 (oppl. 4700) oms. 37
20)(21,21) 1spd 1867 (oppl. 30000) oms. 38
21)(20,19) 12sk 1862 (oppl. ?) oms. 41
22)(22,22) 24sk 1834 (oppl. ?) oms. 44
23)(23,25) 1spd 1832 (oppl. 24161) oms. 46
24)(25,23) 1sk 1825 (oppl. ?) oms. 47
25)(24,25) 1spd 1831 (oppl. 30842) oms. 48
26)(26,25) ½spd 1848 (oppl. 15333) oms. 51
27)(29,31) 1spd 1835 * (oppl. ?) oms. 55
28)(27,24) ½spd 1855 (oppl. 10024) oms. 56
29)(30,31) 1sk 1824 ompreg (oppl. ?) oms. 57
30)(27,28) 24sk 1830 (oppl. 5865) oms. 58
31)(34,31) 1spd 1823 (oppl. 16265) oms. 59
32)(30,28) 24sk 1835 (oppl. 2500) oms. 61
32)(32,36) ½spd 1873 (oppl. 4200) oms. 61
34)(32,28) 24sk 1825 (oppl. 4690) oms. 62
35)(35,35) 24sk 1824 (oppl. 7800) oms. 67
35)(36,38) ½spd 1835 (oppl. 9000) oms. 67
35)(37,39) 1spd 1868 (oppl. 114400) oms. 67
38)(38,39) ½spd 1836 (oppl. 4000) oms. 71
39)(41,37) 1spd 1829 (oppl. 16056) oms. 73
39)(38,39) 1spd 1826 (oppl. 25000) oms. 74
41)(38,34) ½spd 1819 (oppl. 10436) oms. 76
42)(42,39) ½spd 1823 (oppl. 6182) oms. 77
43)(43,43) 24sk 1862 (oppl. 1253) oms. 78
44)(44,45) 1spd 1819 (oppl. 23500) oms. 87
45) 2sk 1834 (oppl. ?) oms. 107
45)(45,44) ½spd 1834 (oppl. 17817) 107
47)(46,46) 1spd 1846 (oppl. 66500) oms. 109
48)(47,48) 1spd 1864 (oppl. 130125) oms. 132
49)(48,47) 1spd 1869 (oppl. 55900) oms. 137
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Her kommer en oppdatering av sjeldenhetsanalysen basert på oversikten over. Jeg har gjort dette på følgende måte:

De åtte sjeldneste myntene finnes det gode anslag over antallet av. Det finnes i henhold til siste utgave av Norges mynter (2021) totalt 36 eksemplarer av disse myntene. Jeg har tilsammen registrert 80 omsetninger av dem. Det gir en gjennomsnittlig omsetningsfrekvens på ca. 2,222. (Ved forrige sjeldenhetsanalyse var de tilsvarende tallene henholdsvis 33, 63 og 1,909.)

Jeg har registrert alle omsetningene som er nevnt i Norges mynter i disse tallene, slik at det må forventes en noe høyere omsetningsfrekvens for disse 8 myntene enn for resten. Det betyr at det er mer sannsynlig at sjeldenhetsanalysen gir for høy sjeldenhet enn at den gir for lav sjeldenhet for de resterende myntene. Jo mer informasjon jeg får tak i angående omsetninger, jo færre mynter kan forventes å kvalifisere for de ulike sjeldenhetsgradene. Men denne gangen går faktisk utviklingen litt i motsatt retning. Det kommer nok av at materialet jeg har inkludert siden sist inneholder mange omsetninger av de sjeldneste myntene (referansemyntene).

Unikum/RRR (1-3 eks): 24sk 1831, ½spd 1835 stj, 1spd 1861 B.

RR (4-6 eks): 24sk 1861, ½spd 1861, ½spd 1861 B,

R (7-10 eks): 1sk 1834, ½spd 1865, 1spd 1826 M

SSS (11-15 eks): 1sk 1828, 24sk 1833, 24sk 1836, ½spd 1829, ½spd 1830, ½spd 1831, ½spd 1833, 1spd 1833

SS (16-25 eks): 1sk 1825, 12sk 1861, 12sk 1862, 24sk 1834, ½spd 1832, ½sp 1848, ½sp 1855, 1spd 1831, 1spd 1832, 1sp 1835 stj, 1spd 1867

S (25-40 eks): 1sk 1824 ompreg, 24sk 1824, 24sk 1825, 24sk 1830, 24sk 1835, 24sk 1862, ½spd 1819, ½spd 1823, ½spd 1835, ½spd 1836, ½spd 1873, 1spd 1819, 1spd 1823, 1spd 1826, 1spd 1829, 1spd 1868
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

For å gjennomføre en sjeldenhetsanalyse som er mer i tråd med det empiriske materialet jeg har, må imidlertid den gjennomsnittlige omsetningsfrekvensen justeres slik at jeg bare tar med de omsetningene som jeg har registrert av de 8 "referansemyntene" i de dokumentene jeg har studert så langt. Jeg må følgelig ekskludere de omsetninger som jeg har funnet omtalt i sekundærlitteratur og som er tatt med blant opplysninger gitt spesielt for disse myntene i auksjonskatalogene jeg har sett på.

Når jeg ekskluderer disse omsetningene, har jeg registrert 64 omsetninger av de 8 referansemyntene. Dette gir en omsetningsfrekvens på 1,777. Dermed blir min mest realistiske analyse av sjeldenhetsgradene basert på det materialet jeg har studert til nå som følger:

Unikum/RRR (1-3 eks): 24sk 1831, ½spd 1835 stj, 1spd 1861 B.

RR (4-6 eks): 24sk 1861, ½spd 1861, ½spd 1861 B,

R (7-10 eks): 1sk 1834, ½spd 1865

SSS (11-15 eks): 24sk 1833, ½spd 1830, ½spd 1831, 1spd 1826 M, 1spd 1833

SS (16-25 eks): 1sk 1828, 12sk 1861, 12sk 1862, 24sk 1834, 24sk 1836, ½spd 1829, ½spd 1832, ½spd 1833, 1spd 1867

S (25-40 eks): 1sk 1824 ompreg, 1sk 1825, 24sk 1824, 24sk 1825, 24sk 1830, 24sk 1835, ½spd 1835, ½spd 1836, ½sp 1848, ½sp 1855, ½spd 1873, 1spd 1823, 1spd 1831, 1spd 1832, 1sp 1835 stj, 1spd 1868
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

For å forhåpentligvis inspirere til litt dialog og informasjonsutveksling, skal jeg (ukentlig?) publisere detaljer om hva jeg har funnet av omsetninger og kommentere dette. Jeg begynner med de sjeldneste myntene og arbeider meg nedover listen. Kom gjerne med kommentarer og innspill i denne tråden!

Jeg har registrert omsetninger tilbake til auksjonen over samlingen til Mohr i 1847, men har selvsagt mange huller. I nyere tid er de største hullene at jeg mangler Ahlströms auksjonskataloger fra og med nr. 38, Riibes auksjonskataloger 5, 12 og 13, OMHs salgslister 1-7, 9-14, 16 og 18-?, og Riibes salgslister 1-14, 16, 17. Jeg vil være takknemlig dersom det er noen som kunne tenke seg å låne eller selge meg dette materialet, send meg en PM! Jeg mangler nok også en god del eldre auksjoner, men det er vanskelig å finne informasjon om hvilke av disse som inneholdt mynter fra det aktuelle tidsrommet.

For alle omsetningene har jeg notert kvalitet. Ved auksjonen over samlingen til Mohr ble det ikke notert kvalitet, så disse blir angitt som "ikke gradert". Ved Grimsgaard-auksjonen i 1889 ble det notert hvilke mynter som var "velconserveret", men kun for myntene fra Carl Johan. Vi kan nok anta at også de nyere myntene hadde denne kvaliteten, men siden det for disse ikke er angitt noen kvalitet, anfører jeg også disse som "ikke gradert". Også enkelte andre omsetninger er ugraderte.

For en del av de eldre auksjonene graderes det etter en litt avvikende skala, her angitt med hvordan jeg har plassert disse omsetningene: 0 (=0), 0-1 (=01), 1 (=1), (1?=1-). For de myntene der det er angitt alvorlige mangler (hull, montert, forgylt, anhengt), har jeg tatt dem ut av graderingsoversikten og klassifisert dem som "mangelfulle".

Her kommer en kort omtale av de tre "sjeldneste" myntene:

24sk 1831: Omsatt tre ganger: Grimsgaard 1889 som "velconserveret", 1972 som 1- og 1977 som 1-. Det mest interessante her er vel hva som skjedde med Grimsgaard-eksemplaret. Er det i en offentlig eller privat samling?

½sp 1835 stj: Omsatt fire ganger: Av de omsetningene som er nevnt i Norges mynter mangler jeg dokumentasjon på den fra 1980. Ellers kan det nevnes at mynten ble solgt som velconserveret ved Grimsgaard-auksjonen. Også her gjenstår spørsmålet om hva som skjedde med mynten fra Grimsgaards samling: er den blant de to som er omsatt senere eller er det et tredje eksemplar som ligger i en privat samling?

1spd 1861 B: Av de omsetningene som er nevnt i Norges mynter mangler jeg dokumentasjon på de fra 1972 og 1977. I tillegg til de som er nevnt har jeg funnet en omsetning i Dansk numismatisk forening fra 1937 (NNUM, O.B. Carlsens samling). Her ble mynten gradert til 1. De tre myntene som er dokumentert har gradene 0, 0/01 og 01, så dette er tilsynelatende et fjerde eksemplar. Ligger dette i en privat eller offentlig samling?
mran
Innlegg: 12
Registrert: 25 feb 2010 07:53

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av mran »

Jeg synes sjeldenhet på mynter er spennende, og følger med på OleKr's serie her på forumet.
Jeg bidro den gang AMOBerg gjorde en stor jobb med å samle data og foto over et bredt spekter av mynter. Min "drøm" er at det blir laget et eget register over de sjeldneste norske myntene med foto og proveniens (så langt den er kjent). Hvert eksemplar bør få en registerkode, og denne oppgis når mynten kommer for salg. I første omgang kan ambisjonsnivået være R-mynt etter 1814, men mynter før 1814, og "S-mynt" bør kunne jobbes med parallelt. Et slikt register vil aldri bli komplett. Mange samlere vil nok kvie seg for å bidra med foto og data om sine mynter, men jeg tror dynamikken og stadig bedre oppdatering vil være en vesentlig del av gleden og spenningen ved et slikt register. Det vil utvilsomt bidra til å øke sikkerheten på hvor mange eksemplarer som faktisk finnes. Selv med OleKr's gode analyser og anslag, så er det ofte stor usikkerhet om hvor mange ganger samme eksemplar er omsatt.
Et utfordring ved et slikt register er behovet for å anonymisere eierne av myntene. Ingen ønsker vel å annonsere for tyver at man sitter på store verdier. Dette problemet kan reduseres ved at koblingen mellom mynt og dagens eier kun finnes ett sted, "godt nedlåst" hos en profesjonell og anerkjent aktør i bransjen, for eksempel Oslo Myntgalleri. Utad kan eieren benevnes ved en kode.
Noen som tar ballen og som har lyst, evne og ressurser ? Det er allerede lagt et godt grunnlag i AMOBergs arbeid og OleKrs pågående studier. Jeg vil umiddelbart bidra med foto og info om mine mynter. Jeg har ikke mange "R-er", men rikelig med "S-er".
OleKr
Innlegg: 63
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Jeg synes at forslaget ditt er godt og støtteverdig, mran. Det er nok, i likhet med det jeg holder på med, et langsiktig prosjekt. Med det bildematerialet vi etter hvert har for myntene, ligger forholdene godt til rette for et slikt «register». Jeg tror ikke tanken om å knytte mynter til personer er den beste veien å gå, siden det er mange som vil kvie seg for å bidra med slike opplysninger. Det er lettere å knytte myntene til omsetninger slik AMO Berg har gjort her på forumet.

Jeg tror at den enkleste og mest realistiske måten å få til dette på er å videreutvikle det AMO Berg har produsert. Det viser seg at mange er innom for å se på materialet som ble laget den gang, selv nå ti år etter. Jeg prøvde å legge inn opplysninger noen ganger, men fikk etter hvert følgende tilbakemelding fra nevnte Berg: «Jeg har avhendet mitt katalogarkiv, og har derfor ikke lenger noen mulighet til å oppdatere disse oversiktene. Hvis noen har lyst til å bygge videre på dem, eller lage helt nye oversikter, så er det fritt frem å bruke informasjonen som er samlet her. Oversiktene er bygd på prinsippet om at kunnskap om mynter skal være tilgjengelig for alle.»

For at vi eventuelt skal kunne komme videre med dette, burde det kanskje etableres et eget «underforum» der det legges inn oppdaterte proveniensanalyser med bilder. For å kunne oppdatere dem må man eventuelt ha en ansvarlig med rettigheter til å oppdatere registersiden. Da kan man legge inn det beste bildet som finnes av de aktuelle myntene sammen med proveniensanalysen.

Jeg har for tiden nok prosjekter, og kan ikke ta ansvar for noe slikt. Men hvis noen andre skulle få lyst til å dra i gang et slikt initiativ bidrar jeg gjerne etter evne! Jeg håper at Berg vil bidra til å legge forholdene til rette dersom noen melder interesse!
Svar

Gå tilbake til «Proveniens og Sjeldenhet»