Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderators: AMO Berg, OleKr

OleKr
Posts: 282
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

Den siste uka har jeg gått gjennom Rønnings registreringer av Norges Banks seddelutstedelser. Jeg hadde et håp om at disse registreringene, som i hovedsak er basert på bankens seddelconto og underlagsmateriale som identifiserer seddeltype per årgang, skulle identifisere hvilke årganger som finnes av sedlene. Mine foreløpige undersøkelser indikerer dessverre at dette materialet neppe er godt nok til å fastslå med sikkerhet hvilke år det ble utstedt sedler. Fram til og med 1824 ser det ut til at materialet har vært svært mangelfullt. Rønning har kun funnet spredte registreringer basert på memorial til hovedoken og seddelkonto for 1817, og kontrahovedboken og kontrabokholderisk memorial fra seddelkonto for 1818-24. Fra 1825 har Rønning tatt kopier av sidene i seddelcontoen som inneholder opplysninger om sedler som ble satt i sirkulasjon (registrert på credit) og sedler som ble tatt ut av sirkulasjon (registrert på debet). Rønning har konsultert underlagsmateriale for å finne fram til hvilke valører og seddeltyper som ble satt i sirkulasjon (til og med 1850) og ble tatt ut av sirkulasjon (til og med 1855). Etter dette finnes disse opplysningene stort sett i seddelcontoen, men har han også her for noen årganger måttet konsultere underlagsmateriale for å finne fram til tidspunkt for innfasing av nye seddeltyper.

Noe som har overrasket er at det er klare tegn på at sedler som er holdt tilbake fra (og kanskje også noen som er tatt ut av) sirkulasjon blir satt i sirkulasjon på et senere tidspunkt enn det daterte årstallet. Det er til og med eksempler på at tidligere seddeltyper har blitt satt i sirkulasjon etter at nye seddeltyper er lansert. Et interessant eksempel på det første (ikke det siste) er 5spd type II. Der vet vi om to årganger, 1827 og 1828. I 1827 ble det imidlertid kun satt 11 400 sedler i sirkulasjon, og av disse er 4 200 satt i sirkulasjon mot slutten av året og markert som «nye» av Rønning. I 1828 ble kom man bedre i gang med sirkuleringen av disse sedlene, men også dette året kun en liten brøkdel: 24 000 sedler. Ved slutten av 1828 var det ifølge serienumrene utstedt minst 313 666 sedler med årstallene 1827 og 1828. Av disse var etter alt å dømme bare 28 200 satt i sirkulasjon, de resterende lå trolig i et hvelv i Norges Bank. Nedenfor følger en graf basert på når 5spd ble registrert som credit på Norges Banks seddelconto, sammenholdt med høyeste registrerte serienummer for 5spd type II datert 1828:
5spd-type-II.png
5spd-type-II.png (31.7 KiB) Viewed 107 times
Ifølge denne grafen kan det se ut til at man gikk tom for 5spd type II først mot slutten av 1830-tallet. Dermed er det sannsynlig at det ble laget en ny årgang slike sedler i denne perioden. Kanskje er 5spd-seddelen som var notert i Norges Banks musemskatalog (1932) med årstallet 1838 (se https://samlerforum.no/viewtopic.php?p=137409#p137409) den neste årgangen av 5spd type II, og ikke en feilskrift for 1828, som jeg antok i innlegget over! Ifølge Rønnings notater på seddelcontoen ble det satt i sirkulasjon en ny type 5spd-sedler først høsten 1842 (datering på dokumenterte sedler er fra 1841).

Under gjennomgangen av materialet, har jeg foretatt noen stikkprøver for å finne ut om mine registreringer av seddelnummer for årgangene stemmer med antall sedler satt i sirkulasjon de respektive årene. Foreløpig ser det ut til at det jevnt over er ganske store uoverensstemmelser. Det gjør at det ikke er mulig å bruke creditføring av sedler på seddelcontoen som pålitelig opplysning om antall sedler i en årgang. Det er muligens en økende tendens til å produsere sedler etter behov etter hvert i perioden. Jeg skal komme tilbake til dette temaet etter hvert.

Noe vi også kan lese ut av Rønnings registreringer er at første årgang for 50spd er 1818, og at det må ha blitt utstedt 100spd sedler i 1825 eller mest sannsynlig tidligere, men ikke før 1819 (det ble tatt 35 slike sedler ut av sirkulasjon i 1825). Inntil året før den første kjente årgangen som er kjent av 50spd var det ifølge seddelcontoen satt i sirkulasjon minst 23 000 slike sedler. Tilsvarende var det, før første kjente årgang av 100spd, satt i sirkulasjon minst 13 400 slike sedler. Dette kan stemme bra med de respektive serienumrene til de to dokumenterte sedlene, men det sier lite om hvilke årganger som ble laget av disse sedlene forut for disse. Kanskje ble alle de 23 000 eksemplarene av 50spd produsert i 1818, og alle de 13 400 eksemplarene av 100spd produsert i 1824.

Her kommer en oversikt over registreringene jeg har av disse sedlene så langt.

50spd 1818-1847

Sæthre: Énfargede seddeltypen, type I, nr. A108.
Rønning: Serie I, 1. utgave, nr. S77. Ifølge Rønning ble disse innkalt ved kungjøring 30. juli 1850 til 1. oktober 1853.

50spd 1839: Jeg har 1 registrering med s.nr. 28 967.
Offentlig samling:
1. Myntkabinettet s.nr. 28967 (makulert med skrift «uten værdi»)

I tillegg kan nevnes at det finnes en 50spd 1843 med serienummer 15 937 i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København. Basert på årstall og serienummer, samt signaturer og forbindelser til andre sedler i samlingen, antas denne seddelen å ikke være ment for sirkulasjon, men som en donasjon til museet.

100spd 1824(?)-1846

Sæthre: Énfargede seddeltypen, type I, nr. A109.
Rønning: Serie I, 1. utgave, nr. S76. Ifølge Rønning ble disse innkalt ved proklamasjon 20. juli 1847.

100spd 1833: Jeg har 1 registrering med s.nr. 20 765.
Offentlig samling:
1. Myntkabinettet s.nr. 20765 (makulert med skrift «uten værdi»)

Siden sist har jeg oppdatert ½spd 1819 og 1spd 1819 med nye registreringer. Hvilke oppdateringer som er gjort finnes i liten skrift nederst i innlegget.
OleKr
Posts: 282
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

1spd 1845-1849

Sæthre: Tofargede seddeltypen, type III, nr. A110.
Rønning: Serie II, 3. utgave, nr. S92. Innkalt til 1. oktober 1853.

1spd 1845: Jeg har 4 registreringer som spenner fra s.nr. 13 826 til 51 593.

Privat eie:
1. Numisma auction.no obj.nr. 409644, 2004 s.nr. 13826 (beklippet, tapet, blekkskrift)
2. Riibes samlingsoversikt 2018 s.nr. 51593 (1- hull, rifter, mangler marg)
3. Riibes samlingsoversikt 2018 s.nr. 23508 ex gave fra Norges Bank til en norsk forening ca 1900 (1 hullmakulert, små biter avrevet i hjørner)
-------------
Offentlig samling:
4. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København s.nr. 16392

Kommentar til nr. 3: Denne er datert til 1846 i Riibes samlingsoversikt. Basert på bildet av seddelen og serienummeret, er den antatt å være feildatert.

1spd 1846: Jeg har 8 registreringer som spenner fra s.nr. 312 324 til 498 883.

Privat eie:
1. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm s.nr. 338697 → Riibes samlingsoversikt 2018 (01 avrevne biter i margen øvre del)
2. OMH 11/1983 s.nr. 312324 ex Chr Holm (svak 1- avrevet kant, rifter, hull, tapet, falmet, skitten) → Riibes samlingsoversikt 2018 ex Walter Jellum (1- hull, rifter)
3. Madsens samlingsoversikt 1987 s.nr. 416422 (F+)
4. OMH 57/2006 s.nr. 367002 ex P. Madsen (1/1+ kantrift)
-------------
Offentlig samling:
5. Madsens Samlingsoversikt 1987 s.nr. 498883 (VF-) → Myntkabinettet (Skaare, Norges mynthistorie bind II)

1spd 1847: Jeg har 10 registreringer som spenner fra s.nr. 711 ?36 til 1 024 579.

Privat eie:
1. OMH 13/1984 s.nr. 802351 (2 rifter) → Madsens samlingsoversikt 1987 (G-)
2. OMH 21/1988 s.nr. 966676 (1+ hullmakulert, flekker)
3. Riibes samlingsoversikt 2018 s.nr. 966675 ex forretning Østerrike ca 1980, Riibe mynthandel, Totland typesamling (01 hullmakulert, to taperester øverst)
4. Skanfil 210/2021 s.nr. 855840 (1-/2 huller, flekker, rifter, deler mangler i marg)
-------------
Mangler serienummer:
5. J. Jørgensen 1899 ex Lynge (hullmakulert)
6. A. Pettersen auction.no obj.nr. 1091938, 2008 (opplimt, tapet)
-------------
Offentlige samlinger:
7. NTNU Vitenskapsmuseet s.nr. 711?36 (hullmakulert)
8. Myntkabinettet s.nr. ?66666 (hullmakulert)
9. Myntkabinettet s.nr. 1024579 (hullmakulert)

Kommentar til nr. 2 og 3: En liten kuriositet er at det ser ut til å finnes bevart to sedler med etterfølgende serienumre: 966 675 og 966 676 (nr. 2 og 3). Det kan tenkes at dette er samme seddel basert på kvalitetsbeskrivelsen (god kvalitet og hullmakulert), men proveniensbeskrivelsen i Riibes samlingsoversikt indikerer at det ikke er snakk om samme seddel (med mindre omsetningen på OMH i 1988 var fra Totlands typesamling). Det finnes ikke bilde av seddelen i OMH 21.

Kommentar til nr. 8: Serienummeret ser i utgangspunktet ut til å starte med et 4-tall. Det er imidlertid ikke tvil om årstallet. Derfor er det overveiende sannsynlig at første siffer er et 5- eller 9-tall.

1spd 1848: Jeg har 6 registreringer som spenner fra s.nr. 1 128 023 til 1 228 994.

Privat eie:
1. Bukowskis samlingsoversikt 1886 (hullmakulert) → Kungliga Myntkabinettet, Stockholm s.nr. 1128023 (hullmakulert) → Riibes samlingsoversikt 2018 (1+/01 hullmakulert)
2. OMH 11/1983 s.nr. 1228994 (nesten 1 rifter, falmet)
3. Skanfil 210/2021 s.nr. 1194143 (2 mot 3 revner, flekker, deler som mangler)
-------------
Mangler serienummer:
4. Norsk numismatisk forening 308/1957 (1-)

Kommentar til nr. 1: I Riibes samlingsoversikt er denne er datert til 1847 og angitt med s.nr. 1123023. Basert på bildet av seddelen må årstallet være 1848. Basert på bildet av seddelen fra Rønnings arkiv er jeg overbevist om at det dreier seg om samme seddel og at serienummeret er 1128023.

1spd 1849: Jeg har 9 registreringer som spenner fra s.nr. 1 459 598 til 1 626 934.

Privat eie:
1. Rønnings arkiv ca. 1970 s.nr. 1472767 ex. Th Frogn → Madsens samlingsoversikt 1987 (EF- tapet)
2. OMH 27/1991 s.nr. ?502348 (1- hullmakulert, rifter, flekker, blekkskrift)
3. OMH 59/2007 s.nr. 1459598 ex P. Madsen (1- rifter, tapet) → OMG 38/2024 (1- rifter, tapet)
4. OMH 63/2009 s.nr. 1502348 ex P. Madsen (1/1- hull, blyantskrift, rifter, flekker) → Riibes samlingsoversikt 2018 (1/1- hull i midten, blekk og blyantskrift på revers, små rifter, flekker)
5. Riibes samlingsoversikt 2018 s.nr. 1626934 (1 flekk, rifter)
-------------
Mangler serienummer:
6. Norsk numismatisk forening 189/1945 (1+ to rifter)

Kommentar til nr. 2: Denne er angitt med s.nr. 4502348 i OMH 27. Dette er nesten helt sikkert feil. Mest sannsynlig er 4-tallet er et feiltolket 1-tall, og det er stor sannsynlighet for at dette er samme seddel som nr. 4. Imidlertid gjør opplysningen om «hullmakulert» i omtalen av nr. 2 at jeg ikke har lagt til grunn at det er samme seddel. Det sentralt plasserte og tilnærmet sirkelformede hullet i nr. 4 kan imidlertid ha vært feiltolket som en hullmakulering i OMH 27.

I tillegg har Rønnings arkiv et bilde av en hullmakulert seddel fra Universitetsmuseet i Bergen med uleselig årstall og serienummer.

Nedenfor har jeg sammenholdt serienummer for 1spd 1845-49 med antall sedler ført som credit på seddelcontoen i Norges Bank (med andre ord, sedler som er gjort tilgjengelige for sirkulasjon). For serienummergrafen har jeg benyttet gjennomsnittet av høyeste registrerte serienummer for årgangen og laveste serienummer for neste årgang. For 1849 har jeg kalkulert høyeste serienummer basert på antall sedler som ble makulert (med andre ord ført som debet på seddelcontoen). For Norges Banks seddelconto er det usikkerhet angående føringen av sedler i 1845 og 1846. For disse årene er det angitt to tall som skal representere to ulike utgaver av 1spd sedler. De blå og røde grafene representerer de to alternativene. Begge grafene ligger til dels betydelig under antallet basert på serienumrene. Jeg antar derfor at grafen med høyest antall sedler, den røde grafen, er mest sannsynlig det korrekte alternativet.
1spd-type-III.png
1spd-type-III.png (38.37 KiB) Viewed 23 times
Den fjerde grafen er basert på serienummer og representerer antallet sedler tilgjengelig til enhver tid, det vil si antall serienummer produsert minus antall sedler ført som debet på seddelcontoen. Vi kan regne med at en del sedler ble vraket direkte, en del sedler ble holdt tilbake i bankens kasse, og de resterende ble satt i sirkulasjon og levert tilbake som ubrukelige eller innlevert til banken for ulike formål, eksempelvis vekslet inn i sølv eller som nedetaling av gjeld. Dersom vi bruker den røde grafen, er konklusjonen at antall 1spd sedler i henhold til serienummer er omtrent 135 000 høyere enn antall sedler frigjort for sirkulasjon i henhold til seddelcontoen. Hva som er årsaken til denne forskjellen, er jeg usikker på. Det kan være en kombinasjon av flere årsaker, for eksempel at man produserte flere sedler enn man trengte og at sedler ble kassert på grunn av feil. Allerede i 1846 og 1847 ble henholdsvis 15 500 og 116 500 sedler sendt til destruksjon.

Hvor mange av disse sedlene som var i sirkulasjon i løpet av perioden er mest presist angitt ved den laveste grafen, med et toppunkt i 1849 med 1 020 500 sedler. Imidlertid var ikke alle disse sedlene i sirkulasjon. En god del av dem befant seg etter alt å dømme i Norges Banks kasse. Jeg har ikke data om fordelingen av sedler i kassebeholdningen. Ifølge opplysninger fra Rønning, hentet fra generalbalansen for hovedboken, skal kassabeholdningen i sedler ha vært 3 712 880 spd i 1849, ned fra 4 579 098 spd i 1848.

Så å si alle 1spd type III var tatt ut av sirkulasjon i 1853, noe som er i tråd med datoen for innkalling, 1. oktober 1853. De siste sedlene som er registrert sendt til destruksjon er notert i 1864.

Grafene indikerer en ganske betydelig forsinkelse fra sedlene ble produsert til de ble frigjort for sirkulasjon.

1spd type III verlapper med neste type. Det eksisterer både type III og IV som er datert 1849. Selv i året etter, i 1850, viser seddelcontoen at en liten mengde type III sedler (10 200) ble frigjort for sirkulasjon. Det finnes ikke dokumentert sedler med dette årstallet.

En viktig tentativ konklusjon er at man ikke kan basere serienummer i en årgang på debet-tallene i Norges Banks seddelconto. Det mest presise anslaget over serienummer per årgang ser ut til å måtte baseres på observerte serienummer, og det høyeste serienummeret ser ut til å måtte baseres på antallet sedler sendt til destruksjon. For 1spd type III er høyeste serienummer beregnet på denne måten og avrundet opp til nærmeste 1000: 1 661 000.
Last edited by OleKr on 20 May 2024 10:21, edited 3 times in total.
Reason: Oppdatert 1847 med nye opplysninger og analysen av antall serienummer og tilgjengeligheten av disse sedlene med nye beregninger basert på sedler sendt til destruksjon.
OleKr
Posts: 282
Joined: 15 Nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Post by OleKr »

5spd 1841-1854 og 1865

Sæthre: Tofargede seddeltypen, type III, nr. A113.
Rønning: Serie II, 3. utgave, nr. S90a (1841-54) og S90b (1965, samme som S90a, men med trykket serienummer). Innkalt til 1. juli 1873.

5spd 1841: Jeg har 5 registreringer som spenner fra s.nr. 14 829 til 121 7?5.

Privat eie:
1. Riibes samlingsoversikt 2018 s.nr. 39423 ex gave fra Norges Bank til en norsk forening ca 1900 (1- hullmakulert)
-------------
Offentlige samlinger:
2. Telemark museum s.nr. 1217?5 (hullmakulert)
3. Universitetsmuseet i Bergen s.nr. uklart (hullmakulert)
4. Myntkabinettet s.nr. 14829 (hullmakulert)
5. Norges Bank museumskatalog 1932 s.nr. ukjent

5spd 1843: Jeg har 3 registreringer av s.nr. 251 088.

Offentlig samling:
1. OMH 11/1983 s.nr. 251088 (1- hullmakulert, flekker, falmet, skitten) → Madsens samlingsoversikt 1987 (VG flekker, hullmakulert) → Myntkabinettet (Skaare, Norges mynthistorie bind II)

5spd 1846: Jeg har 2 registreringer av s.nr. 421 315.

Privat eie:
1. OMH 9/1982 s.nr. 421315 (god 1-/2 hullmakulert, rifter, hull, flekker, skitten) → Madsens samlingsoversikt 1987 (G+ hullmakulert)
-------------
Mangler serienummer:
2. J. Jørgensen 1899 ex Lynge (hullmakulert)

Kommentar: I Rønnings arkiv finnes en kopi av en seddel fra Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København datert 1846 og med serienummer 34729. Basert på årstall og serienummer, samt signaturer og forbindelser til andre sedler i samlingen, antas denne seddelen å være en seddel som ikke var ment for sirkulasjon, men ble donert til museet, sannsynligvis direkte fra Norges Bank.

5spd 1847: Jeg har 2 registreringer som spenner fra s.nr. 426 376 til ?66 ?2?.

Privat eie:
1. Riibes samlingsoversikt 2018 s.nr. 426376 ex forretning Østerrike ca 1980, Riibe mynthandel, Totland typesamling (01 hullmakulert)
-------------
Offentlig samling:
2. Myntkabinettet s.nr. ?66?2? (hullmakulert)

5spd 1852: Jeg har 1 registrering uten serienummer.

Mangler serienummer:
1. Chr. Hee's eftf. 1908 ex A. Blom

5spd 1865: Jeg har 2 registreringer, hvorav 1 med s.nr. 654 572.

Offentlige samlinger:
1. NTNU Vitenskapsmuseet s.nr. 654572 (hullmakulert)
2. Norges Bank museumskatalog 1932 s.nr. ukjent

Kommentarer til nr. 2: Dette er en usikker registrering på grunn av manglende årstall. Ut fra en samlet vurdering har jeg likevel ansett dette som en registrering av dette unike årstallet. Nedenfor følger bilde av registreringen fra museumskatalogen. Merk at katalogen har en egen registrering av 5spd 1841 som «utg. 3a (litograf)», og 5spd uten årstall som utgave «3b». Det manglende årstallet kan være forårsaket av hullmakulering.
5spd-type-III.png
5spd-type-III.png (322.99 KiB) Viewed 13 times
Dette støtter dermed en antagelse om at denne varianten av 5spd type III ble utstedt parallelt med en tilsvarende variant av 5spd type IV. I tillegg finnes det dokumentasjon av at det i 1865 ble utstedt sedler av denne typen sammen med 5spd type IV i Norges Banks seddelconto. For 1865 er det notert to forskjellige typer sedler for dette året, av Rønning notert som III og IV. Det ble ifølge seddelcontoen utstedt type III sedler for 220 000 spd i 1865, noe som tilsvarer 44 000 sedler. Dermed fortsatte type IIIb tilsynelatende nummereringen benyttet for type IIIa, som ble avsluttet mer enn et tiår tidligere.
Post Reply

Return to “Proveniens og Sjeldenhet”